کنترل علف های هرز کلزا

در کنترل علف های هرز کلزا به روش زراعی
1- ماخارکردن : آماده سازی زمین در کاهش علف های هرز مؤثر بوده و بهتر است قبل از کشت آبیاری نموده و علف های هرز را با دیسک یا در صورت امکان با سموم علف کش گلایفوزیت (راندآب) یا پاراکوات (گراماکسون) از بین برد.
ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید