کودهای بیولوژیک جایگزینی حیاتی برای کودهای شیمیائی

امروزه با افزایش تولید کشاورزی به جهت رفع نیازمندیهای رو به رشد جمعیت در حال گسترش ، در مورد آینده تأمین غذا برای مردم مطرح گردیده است . انواع آلودگی زیستی، فرسایش خاک ، مقاومت آفات به سموم و گسترش کودهای شیمیایی سبب گردید تا به جهت حفظ منابع به گذشته و کشت های صنعتی برگردیم . پس برای تولید محصول سالم و پاک ، هیچ راهی جز کشاورزی ارگانیک نداریم . کشاورزی ارگانیک یعنی استفاده از اطلاعات علمی و سنتی برای کاهش استفاده از سموم و مواد شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی و دامی . پس برای مدیریت صحیح بجای استفاده از کود شیمیایی از کودهای طبیعی و کودهای حیوانی و بیولوژیک می توان استفاده نمود .

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 7 بازدید