قابلیت اختلاط کود های تقویتی رایان و بوران و کود اوره‏

اطلاع از عوامل موثر بر جذب برگی, عمدتا در مورد مصرف جداگانه کود های تک عنصری یا توام با آفتکش ها ‏یا سایر عناصر غذایی حیاتی است. در اختلاط ها ممکن است موارد ضدیت , ممانعت و تشدید می تواند اتفاق بیفتد. ‏موجود بودن مس یا بور جذب روی را کاهش می دهد . در جذب مس و روی ممکن است ممانعت از جذب به ‏صورت رقابتی صورت گیرد .
/ 0 نظر / 21 بازدید