نحوه اثر سموم ارگانوکلره

کلیه سموم ارگانو کلره روی اعصاب اثر می کنند. اما سم د.د.ت به طریقه دیگری عمل می کند د د ت بر روی کانال سدیم درسیستم اعصاب عمل مینماید به نحوی که عبور 'action potential' را در عصب قطع می نماید. علائم بوجود آمده شامل عدم تعادل ، لرزش عضلانی ، twitches می باشد. عملکرد سموم سیکلودین ها (مانند آلدرین)روی رسپتورهای گابا(GABA receptors ) می باشد که که این رسپتور بر روی غشاء اعصاب بعنوان کانال یون کلر عمل می کند .این نوع سموم به گابا متصل شده و جریان یون کلر را کاهش می دهد. علامت شاخص در این گونه مسمومیت ، تشنج می با شد.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 41 بازدید