مقایسه کاربرد و عملکرد برخی از سموم شیمیایی در کشاورزی

مقایسة سموم برومادیالون، کول کلسیفرول و فسفید روی برموش
چکیده: در این بررسی آزمایش های غذایی اجباری و انتخابی با تک تک موش های ورامین اسیر شده به منظور ارزیابی کارایی طعمه های برومادیالون، کول کلسیفرول و فسفید روی انجام شد. تحت آزمون اجباری (1 روزه و 3 روزه) موش های نر از طعمة برومادیالون کمتر مصرف کردند.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 8 بازدید