بررسی راندمان کودهای ازته

در زراعت های مختلف قبل از کاشت و بعد از سبز شدن از کودهای ازته گوناگون استفاده می شود . تلفات ازت و خارج شدن آن از محیط ریشه راندمان کود ازته را کاهش می دهد. در برخی مزارع و شرایط محیطی از کود های ازته مصرف شده به مقدار خیلی کم مورد استفاده گیاه قرار می گیرد و مقدار زیادی از ازت کود به هدر می رود.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 11 بازدید