اثرات بقایای محصولات روی کیفیت خاک برای تولید سوخت زیستی

امروزه احتراق سوخت فسیلی گرم شدن عمومی زمین را درپی دارد.استفاده ازسوخت های زیستی یک منبع انرژی قابل تجدید و جایگزین مهم سوخت های فسیلی هستند.بنابر این شناسایی منابع ماندنی مواد اولیه ی سوخت زیستی ازاولویت بالایی برخورداراست.

/ 0 نظر / 6 بازدید