نقش کرم خاکی در بهسازی کیفیت خاک

فون خاک عامل مهمی برای تشکیل خاک و چرخه عناصر غذایی است. کرم های خاکی نیز از عناصر مهم فون به حساب می آیند. این اهمیت هم به لحاظ سهم عمده آن ها از مجموع زی توده خاک و هم به لحاظ تاثیراتی که این موجودات در فرآیند تشکیل هوموس و تکامل خاک دارند می باشد.
ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید