بررسی استفاده از کود روی در زراعت گندم و تاثیرات آن

استفاده از ریز مغزی ها درکشور های پیشرفته از ارکان تغذیه خاک می باشد درحالی که درکشور ما به هیچ وجه به این امر توجهی نشده است . یکی از این عناصر ریز مغزی وکم مصرف روی ( ZN ) می باشد ، که کمبود آن دربیشتر کشورهای جهان گزارش شده است .

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 8 بازدید