بیماریهای پوستی ناشی از مصرف آفتکشها

بیماریهای پوستی دومین رتبه بیماریهای معمول مربوط به مشاغل هستندو 15 الی 25 % از گزارشات مربوط به بیماریهای ناشی از آفتکشها مربوط به پوست است.
از گروه ضدعفونی کننده ها متیل بروماید، دیکلروپروپن (تلون) و متیل سدیم و از گروه علفکشها پاراکوات، دیکوات و پروپارژیت و از گروه قارچکشها سولفور، زیرام ،بنومیل و کاپتان محرک ورمهای پوستی هستند.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 15 بازدید