آفتکشها و بیماریهای تنفسی در انسان

تحقیقات روی بیش از 2000 کشاورز ارتباط بین ایجاد آسم و آفتکشهای گروه فسفره و کاربامات را نشان داده است.
حشره کشهای کاپتافل، سولفور، پیرترین و پیرترویید دارای اثرات متاکولینی ( همانند کولین استراز) روی ششها هستند

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 9 بازدید